Voorwaarden verhuur

Duur

De huurovereenkomst gaat in op de aangegeven datum om 9 uur in de morgen. De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen tijdstip.

Indien de huurder de (aanhang)wagen dit artikel niet overeenkomstig heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de (aanhang)wagen bij de verhuurder is terugbezorgd of door de verhuurder is teruggehaald. In dat geval is de huurder de gebruikelijke dagprijs (zonder kortingen) verschuldigd voor de extra periode waarin hij de (aanhang)wagen tot zijn beschikking heeft gehad, tenzij vooraf anders overeengekomen. Tevens is de verhuurder in dat geval gerechtigd de (aanhang)wagen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen volledig voor rekening van de huurder.

De gemaakte reservering geldt voor de volledige periode; de (aanhang)wagen vroegtijdig terugbrengen geeft geen recht op restitutie.

Staat van de (aanhang)wagen

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de (aanhang)wagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder dit terstond bij de verhuurder te melden.

Verplichtingen van de huurder

De huurder dient de (aanhang)wagen bij de verhuurder op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij de verhuurder schoon en onbeschadigd terug te bezorgen.

De huurder dient de (aanhang)wagen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan de huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de (aanhang)wagen aan te brengen.

De huurder dient aanspraken van derden op de (aanhang)wagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de (aanhang)wagen niet toegankelijk is voor derden. De huurder is niet gerechtigd de (aanhang)wagen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

De huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

Schade aan de (aanhang)wagen

Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de (aanhang)wagen door de huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de (aanhang)wagen, anders dan tengevolge van een eigen gebrek van de (aanhang)wagen, voor rekening en risico van de huurder.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de (aanhang)wagen alsmede diefstal van de (aanhang)wagen terstond aan de verhuurder te melden.

Veranderingen en/of reparatie aan de (aanhang)wagen mag uitsluitend door of in opdracht van de verhuurder worden verricht.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de (aanhang)wagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de (aanhang)wagen. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de (aanhang)wagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de (aanhang)wagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

Opzegging/ontbinding

De huurovereenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als de huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

De huurovereenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd ingeval van bedrog, zware professionele fout of indien het vertrouwen dermate is aangetast dat iedere verdere samenwerking met de huurder onmogelijk is.

Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan de huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen gelden onderstaande annuleringskosten.

  • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom van het voertuig;
  • bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom van het voertuig.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de (aanhang)wagen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien de (aanhang)wagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien de huurder de (aanhang)wagen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

Indien de huurder niet in staat is de (aanhang)wagen aan de verhuurder terug te bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een door de verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de (aanhang)wagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

De huurprijs en waarborgsom

De huurprijs word aangegeven op de website van de verhuurder en bevestigd door verhuurder.

De volledige huurprijs dient door de huurder uiterlijk bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

Bij aangaan van de huurovereenkomst is de huurder een bedrag van € 100,- verschuldigd (tenzij anders aangegeven of afgesproken) aan de verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

De waarborgsom bedraagt € 250,- indien de (aanhang)wagen gebruikt wordt om mee naar het buitenland te gaan. Zie verder onder ‘Naar het buitenland’.

Reserveren

Het is verstandig om tijdig de (aanhang)wagen te reserveren. De reservering vervalt 1 uur na de afgesproken afhaaltijd.

Overige bepalingen

De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de (aanhang)wagen blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

Het in het bezit hebben en houden van de (aanhang)wagen is voor eigen risico (i.v.m. verlies en diefstal). Vraag naar een disselslot; deze kunt u gratis gebruiken.

Naar het buitenland

Het is mogelijk om met de (aanhang)wagen naar het buitenland te gaan. Hiervoor zijn er wel bepaalde voorwaarden:

Tijdens het reserveren bent u verplicht te melden dat u van plan bent de (aanhang)wagen in het buitenland te gebruiken.

U bent verplicht een verzekering te hebben die bij pech in het buitenland het repareren van de (aanhang)wagenverzorgt. U kunt via bij de ANWB een ‘Europaservice’ verzekering aanschaffen.

U dient de geldige ANWB Europaservice verzekering evenals uw geldig Nederlands rijbewijs voor vertrek te tonen aan de verhuurder.

Kosten van eventuele repatriëring komen voor rekening van huurder.

De borgsom is dan hoger, namelijk € 250,-

Onder buitenland worden uitsluitend verstaan alle landen binnen de Europese Unie. Voor gebruik buiten de Europese Unie dient u dit tijdens te reservering expliciet te vermelden en geldt een toeslag van 30 procent van de huurprijs. Tevens bent u verplicht een verzekering te hebben die ook dekking biedt in alle landen die u bezoekt buiten de Europese Unie.